Kauffman Stadium – July 18, 2009 – Take Me Out To The Ballgame